Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Na obecním úřadě v Dolní Lutyni nalezenete kontaktní místo CzechPoint v kanceři č. 7 matrika. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Služby na terminálu CZECHPOINT

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-  Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,-  Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,-  Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Ostatní rejstříky 100,-  Kč 50,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík, Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Postup při vydání výpisu z Registru řidičů:
O výpis může zažádat žadatel nebo jiná osoba (zmocněnec), který předloží:

 • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad, identifikační doklad cizince).
 • Doporučený doklad : řidičský průkaz.
 • Úředně ověřená plná moc v českém jazyce – pokud za žadatele podává žádost jiná osoba a platný doklad totožnosti zmocněnce.
 • Zaplacení poplatku – vydání první strany za 100,-Kč, každá další strana je za 50,-Kč.

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství (dále MA ISOH)

 • Účelem je zpětná kontrola porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel a převzatých autogramů, porovnat předané autovraky s registry hledaných vozidel a aktualizovat databázi provozovatelů zařízení ke sběru autogramů. Občan, který předává autovrak, potřebuje potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Toto potvrzení mu vydá autovrakoviště, které je připojeno k systému MA ISOH.
 • Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu. Živnostníci, kteří nejsou zapsáni v obchodní rejstříku, nemohou získat přístupové údaje prostřednictvím přepážek Czech POINT. Vyplňte formulář do systému MA ISOH, který zašlete na e – mailovou adresu odpady@cenia.cz
 • Žadatel o oprávnění ke vstupu musí ověřit, zda je jeho zařízení evidováno v republikovém seznamu (viz www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_autovraky). Pokud není, musí kontaktovat autovraky@cenia.cz.
 • Pracovníci Czech POINTU mohou realizovat následující druhy zápisu:
  • registrace a vydání přístupových údajů – pro žadatele, který potřebuje vytvořit nový účet a k zadanému IČ získat seznam provozoven,
  • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům - pro žadatele, který potřebuje změnit přiřazení provozoven,
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu - pro žadatele, který potřebuje k existujícímu účtu vygenerovat jednorázové heslo.
 • Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH:
 • Identifikace provozovatele – výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenské oprávnění.
 • Platný občanský průkaz.
 • Plná moc s úředně ověřeným podpisem a vystavena na předepsaném formuláři k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH (vystaví jí statutární orgán provozovatele, pokud žadatel nežádá osobně). Pracovník Czech POINTU Vás vyzve k identifikaci provozovny. Pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
 • Zaplacení poplatku – vydání první strany za 100,-Kč, každá další strana je za 50,-Kč.

Postup při podání žádosti o živnost

 • Chce – li žadatel (podatel) podat žádost o živnostenské podnikání v listinné podobě, přinese vyplněný formulář z živnostenského úřadu pracovnici Czech Pointu. Chce – li učinit podání v elektronické podobě, musí nejprve vyplnit jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz, formulare.komora.cz). Po vyplnění formuláře jej podatel odešle na server Hospodářské komory (tlačítko v pravém horním rohu). Systém mu vygeneruje číslo tzv. tiketu, které si podatel vytiskne nebo opíše a sdělí ho pracovnici Czech POINTU.
 • Žadatel o podání se osobně dostaví s průkazem totožnosti.
 • Pracovnice zkontroluje dobu platnosti dokladu a vizuálně ověří jeho platnost, poté ověří doklad v databázi neplatných průkazů a cestovních pasů. Je – li evidován doklad totožnosti mezi neplatnými doklady, nemůže být podání učiněno a pracovnice Czech POINTU tuto skutečnost sdělí podateli. Je- li doklad platný, zvolí formu, v jaké chce podatel učinit podání (elektronickou nebo listinnou). V případě, že žadatel vyplnil na webu Hospodářské komory dotazník elektronicky, pracovnice Czech POINTu rozšíří formulář o část určenou pro přepis tiketu. Po zapsání čísla identifikačního tiketu se přenesou data, která podatel elektronicky vyplňoval.
 • Žadatel zaplatí úhrnný správní poplatek a 50,-Kč za přijetí podání pracovišti Czech POINTU. Pracovnice mu předá pokladní doklad a nabídne mu seznam živnostenských úřadů v ČR. Žadatel uvede, který má pracovnice označit. Pokud neví, pracovnice zvolí živnostenský úřad Městského úřadu Orlová. Pokud žadatel přikládá také přílohy, zapíše je pracovnice do počtu listů těchto příloh.
 • Při podání v listinné podobě pracovnice připraví listinnou formu podání včetně příloh k zaslání poštou na příslušný živnostenský úřad. Vytiskne formulář a nechá jej podepsat žadateli. Tento formulář spolu s přílohami připraví k odeslání na příslušný živnostenský úřad.
 • Při převzetí podání v elektronické podobě vytiskne elektronický formulář a nechá jej žadatelem podepsat. Následně pracovnice připraví vytištěné podání včetně příloh k zaslání poštou na příslušný živnostenský úřad.
 • Vytištěný formulář, ale také jeho elektronická podoba se elektronicky odešle na živnostenský úřad. Odpověď na přijetí podání se vrátí v podobě doručenky – doklad o úspěšném přijetí podání. Toto potvrzení o doručení po vytisknutí předá pracovnice žadateli.
 • V případě nesrovnalostí, bude podatel vyzván k doplnění správnosti podání. Pracovnice Czech POINTU není oprávněna kontrolovat údaje v registračním formuláři, a to i na přímou žádost podatele.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit pro podání žádosti o živnost:

Zaplacení poplatku :

 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1000,-Kč.
 • Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500,-Kč.
 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku pro provedení oznámené změny – 100,-Kč.
 • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku pro provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku, změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu, schválení odpovědného zástupce, je- li provedeno současně s rozhodnutím o oddělení koncese, změna oboru činnosti v rámci živnosti volné - 0,-Kč.
 • Přijetí podání kontaktním místem Czech POINTU – 50,-Kč.

Platný průkaz totožnosti.
Doložení vyplněného formuláře z živnostenského úřadu nebo registračního tiketu (žadatel podává žádost elektronicky).
Úředně ověřené doklady – přílohy.

Soubory ke stažení

Formulář do systému MA ISOH0.13 MB

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO