Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Matrika, ohlašovna

Matrika, ohlašovna 1

Jarmila Vozárová
E-mail: vozarova@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 297
Telefon: 596 544 409

Přihlášení k trvalému pobytu
se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Změnu trvalého pobytu hlásí občan starší 15 let osobně nebo jeho pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.podrobnější informace naleznete zde.

Předkládané doklady:

 • vyplněný přihlašovací lístek (tiskopis obdrží v kanceláři č. 7)
 • platný občanský průkaz, u něhož není ustřižena část OP z důvodu změny trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví rodinného domu nebo bytu (tj. list vlastnictví z katastrálního úřadu  ne starší 6 měsíců) nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu (tj. nájemní smlouva)
 • v případě, že občan není vlastník nebo nájemce domu či bytu, musí mu dát souhlas takováto oprávněná osoba na přihlašovacím lístku k TP před zaměstnancem ohlašovny (tato osoba rovněž předkládá list vlastnictví či nájemní smlouvu a OP) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení této osoby o souhlasu s ohlášením změny TP.
 • u osob mladších 15 let hlásí změnu TP jeho zákonný zástupce předložením rodného listu dítěte.

Za změnu TP se vybírá dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů za osobu starší 15 let správní poplatek ve výši 50 Kč.
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Řídí se zákonem č. 21/2006 Sb. – zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů

Ověřování pravosti podpisu, tj. legalizace

K ověřování podpisu se občan musí dostavit osobně s platným dokladem totožnosti a listinou, na které má být podpis ověřen. Listina musí být v českém nebo slovenském jazyku a obsahovat text. V případě, že je to cizojazyčná listina, musí být tlumočníkem úředně přeložena do českého jazyka. Nemůže-li žadatel číst či psát, musí být přítomni 2 svědci.

Správní poplatek – 30 Kč za jeden podpis.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, tj. vidimace

K provedení vidimace předkládá občan originál listiny a jeho kopii. Vidimace se neprovede v těchto případech:

 • veškeré průkazy ( občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, technický průkaz auta a jiný průkaz
 • vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • pokud je vidimovaná listina v jiném než českém a slovenském jazyce a není současně přeložena do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li v listině změny, škrty či vsuvky
 • pokud se vidimovaná listina neshoduje s originálem
 • není-li z vidimované listiny patrno, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.


Správní poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku


Uzavření manželství
Snoubenci si vyzvednou dotazník k uzavření manželství nebo se může sepsat přímo na matrice. Je nutno si předem objednat termín uzavření sňatku z organizačních důvodů.

Předkládané doklady:

 • platné občanské průkazy
 • rodný list  obou snoubenců
 • pravomocný rozsudek o rozvodu u snoubence rozvedeného, úmrtní list u snoubence ovdovělého

Snoubenec, který je cizincem, k žádosti připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat svým CP)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší jak 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba,je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na územní ČR vydané Policí ČR, které není ke dni sňatku starší 7 pracovních dnů
 • doklad totožnosti


Všechny doklady z ciziny musejí být přeloženy ustanoveným tlumočníkem v ČR, případně s vyšším ověřením (bližší informace poskytne matrika).


Uzavření církevního sňatku

Snoubenci kromě výše uvedených dokladů předkládají:

 • osvědčení, které snoubencům vydá matriční úřad v místě, kde bude církevní sňatek uzavřen.
 • platnost tohoto dokladu je 6 měsíců
 • správní poplatek se zde nevybírá.Vystavení dokladu – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině, předkládá tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

K vystavení tohoto dokladu je třeba předložit:

 • písemná žádost
 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (pokud nemá OP)
 • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list manžela (dle aktuálního rodinného stavu)
 • doklad má platnost 6 měsíců

Správní poplatek je 500,- Kč.
  

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

K vydání tohoto dokladu rodiče předkládají:

 • občanský průkaz obou rodičů
 • rodný list  obou rodičů
 • pokud je žena rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu
 • pokud je žena vdova úmrtní list zemřelého manžela
 • těhotenský průkaz (pokud se zápis vystavuje před narozením dítěte).Sepisování zápisů o narození, uzavření manželství nebo úmrtí
pro zvláštní matriku města Brna

Občané, kteří se v cizině narodili, uzavřeli manželství, nebo jejich příbuzný zemřel v cizině, předkládají českým úřadům rodný, oddací nebo úmrtní list vydaný Zvláštní matrikou města Brna. Bližší informace podá každá matrika


Změna jména nebo příjmení

Řídí se zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.  správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Občan má právo i povinnost užívat jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. Změna příjmení se však povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácné nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

 K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je předkládá:

 • rodný list, případně oddací list žadatele
 • pravomocný rozsudek o rozvodu, žádá-li osoba rozvedená
 • úmrtní list, žádá-li osoba ovdovělá
 • doklad totožnosti
 • souhlas osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména  nebo příjmení

u nezletilého dítěte musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí příslušného soudu nahrazující tento souhlas. Není-li tento souhlas učiněn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu úředně ověřen. Souhlas druhého rodiče se však nepředkládá, byl-li zbaven rodičovské zodpovědnosti, byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo zemřel.

 

Správní  poplatek je 1000,- Kč. U změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč.

 

CzechPoint

Vydává  ověřené výpisy  z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodníku rejstříku a  rejstříku  trestů  

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následují  výpisy, které  pracovník Czech POINTU doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Vydávání výpisů  je  závislé na fungování sítě a   internetu. V případě  technické závady nebo plánované odstávky   není tato služba dostupná. Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů.

 • Výpis  z katastru  nemovitostí,
 • Výpis  z obchodního  rejstříku,
 • Výpis  z živnostenského  rejstříku
 • Výpis  z rejstříku  trestů.
 • Výpis z registru řidičů,
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných  dodavatelů,
 • Registr účastníků  provozu modulu autovraků informačního   systému odpadového  hospodářství.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit při ověřený výpis z rejstříku trestů:

 

 • Platný průkaz  totožnosti,• Plná moc, žádá – li zmocněnec,
 • Správní poplatek ve  výši  100,-Kč

Více informací ke službám CZECHPOINT naleznete zde


Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO