Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Matrika, ohlašovna

Matrika, ohlašovna 1

Jarmila Vozárová
E-mail: vozarova@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 297
Telefon: 596 544 409

Přihlášení k trvalému pobytu
se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Změnu trvalého pobytu hlásí občan starší 15 let osobně nebo jeho pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.podrobnější informace naleznete zde.

Předkládané doklady:

 • vyplněný přihlašovací lístek (tiskopis obdrží v kanceláři č. 7)
 • platný občanský průkaz, u něhož není ustřižena část OP z důvodu změny trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví rodinného domu nebo bytu (tj. list vlastnictví z katastrálního úřadu  ne starší 6 měsíců) nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu (tj. nájemní smlouva)
 • v případě, že občan není vlastník nebo nájemce domu či bytu, musí mu dát souhlas takováto oprávněná osoba na přihlašovacím lístku k TP před zaměstnancem ohlašovny (tato osoba rovněž předkládá list vlastnictví či nájemní smlouvu a OP) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení této osoby o souhlasu s ohlášením změny TP.
 • u osob mladších 15 let hlásí změnu TP jeho zákonný zástupce předložením rodného listu dítěte.

Za změnu TP se vybírá dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů za osobu starší 15 let správní poplatek ve výši 50 Kč.
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Řídí se zákonem č. 21/2006 Sb. – zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů

Ověřování pravosti podpisu, tj. legalizace

K ověřování podpisu se občan musí dostavit osobně s platným dokladem totožnosti a listinou, na které má být podpis ověřen. Listina musí být v českém nebo slovenském jazyku a obsahovat text. V případě, že je to cizojazyčná listina, musí být tlumočníkem úředně přeložena do českého jazyka. Nemůže-li žadatel číst či psát, musí být přítomni 2 svědci.

Správní poplatek – 30 Kč za jeden podpis.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, tj. vidimace

K provedení vidimace předkládá občan originál listiny a jeho kopii. Vidimace se neprovede v těchto případech:

 • veškeré průkazy ( občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, technický průkaz auta a jiný průkaz
 • vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • pokud je vidimovaná listina v jiném než českém a slovenském jazyce a není současně přeložena do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li v listině změny, škrty či vsuvky
 • pokud se vidimovaná listina neshoduje s originálem
 • není-li z vidimované listiny patrno, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.


Správní poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku


Uzavření manželství

-    od 20.4.2020 lze provést svatební obřad za účasti maximálně 10 osob, tj. oddávající,  matrikářka, snoubenci, svědci + 4 další hosté
-      osoby účastnící se obřadu jsou  (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa). Snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.
-    účastníci obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců
-    je nutno dodržovat přísná hygienická opatření, tj. dezinfekce rukou před vstupem do obřadní síně, zvážit podání ruky ke gratulaci (jen po vzájemné dohodě)
-    svatební obřady lze konat i na jiném vhodném místě, pokud vyhovují z hygienických hledisek (v obdobném rozsahu, jako jsou výše kladeny na prostory obce)

Snoubenci si vyzvednou dotazník k uzavření manželství nebo se může sepsat přímo na matrice. Je nutno si předem objednat termín uzavření sňatku z organizačních důvodů.

Rada obce Dolní Lutyně stanovila obřadní dny pro konání svatebních obřadů na rok 2020.

Rada obce Dolní Lutyně stanovila obřadní dny pro konání svatebních obřadů na rok 2021

Předkládané doklady:

 • platné občanské průkazy
 • rodný list  obou snoubenců
 • pravomocný rozsudek o rozvodu u snoubence rozvedeného, úmrtní list u snoubence ovdovělého

Snoubenec, který je cizincem, k žádosti připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat svým CP)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší jak 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba,je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na územní ČR vydané Policí ČR, které není ke dni sňatku starší 7 pracovních dnů
 • doklad totožnosti


Všechny doklady z ciziny musejí být přeloženy ustanoveným tlumočníkem v ČR, případně s vyšším ověřením (bližší informace poskytne matrika).


Uzavření církevního sňatku

Snoubenci kromě výše uvedených dokladů předkládají:

 • osvědčení, které snoubencům vydá matriční úřad v místě, kde bude církevní sňatek uzavřen.
 • platnost tohoto dokladu je 6 měsíců
 • správní poplatek se zde nevybírá.Vystavení dokladu – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině, předkládá tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

K vystavení tohoto dokladu je třeba předložit:

 • písemná žádost
 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (pokud nemá OP)
 • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list manžela (dle aktuálního rodinného stavu)
 • doklad má platnost 6 měsíců

Správní poplatek je 500,- Kč.
  

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

K vydání tohoto dokladu rodiče předkládají:

 • občanský průkaz obou rodičů
 • rodný list  obou rodičů
 • pokud je žena rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu
 • pokud je žena vdova úmrtní list zemřelého manžela
 • těhotenský průkaz (pokud se zápis vystavuje před narozením dítěte).Sepisování zápisů o narození, uzavření manželství nebo úmrtí
pro zvláštní matriku města Brna

Občané, kteří se v cizině narodili, uzavřeli manželství, nebo jejich příbuzný zemřel v cizině, předkládají českým úřadům rodný, oddací nebo úmrtní list vydaný Zvláštní matrikou města Brna. Bližší informace podá každá matrika


Změna jména nebo příjmení

Řídí se zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.  správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Občan má právo i povinnost užívat jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. Změna příjmení se však povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácné nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

 K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je předkládá:

 • rodný list, případně oddací list žadatele
 • pravomocný rozsudek o rozvodu, žádá-li osoba rozvedená
 • úmrtní list, žádá-li osoba ovdovělá
 • doklad totožnosti
 • souhlas osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména  nebo příjmení

u nezletilého dítěte musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí příslušného soudu nahrazující tento souhlas. Není-li tento souhlas učiněn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu úředně ověřen. Souhlas druhého rodiče se však nepředkládá, byl-li zbaven rodičovské zodpovědnosti, byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo zemřel.

 

Správní  poplatek je 1000,- Kč. U změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč.

 

CzechPoint

Vydává  ověřené výpisy  z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodníku rejstříku a  rejstříku  trestů  

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následují  výpisy, které  pracovník Czech POINTU doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Vydávání výpisů  je  závislé na fungování sítě a   internetu. V případě  technické závady nebo plánované odstávky   není tato služba dostupná. Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů.

 • Výpis  z katastru  nemovitostí,
 • Výpis  z obchodního  rejstříku,
 • Výpis  z živnostenského  rejstříku
 • Výpis  z rejstříku  trestů.
 • Výpis z registru řidičů,
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných  dodavatelů,
 • Registr účastníků  provozu modulu autovraků informačního   systému odpadového  hospodářství.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit při ověřený výpis z rejstříku trestů:

 

 • Platný průkaz  totožnosti,• Plná moc, žádá – li zmocněnec,
 • Správní poplatek ve  výši  100,-Kč

Více informací ke službám CZECHPOINT naleznete zde


Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO