Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Místní hospodářství, doprava

Ing. Věra Kabátková
E-mail: kabatkova@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 295
Telefon: 596 544 409

 

Zajišťuje:

  • úkoly na úseku dopravy a komunikací (opravy komunikací, chodníků a můstků, zimní údržba, dopravní značení, povoluje překopy, protlaky a uzavírky místních komunikací, vyjadřuje se ke sjezdům a napojením na účelové komunikace). 

Na tomto úseku je pověřena výkonem státního dozoru

  • údržbu a rekonstrukci veřejného osvětlení, vydává stanovisko k umístění zařízení na sloupech veřejného osvětlení;
  • přidělování bytů a údržby bytového a nebytového fondu, uzavírání smluv na bytové a nebytové prostory ve vlastnictví obce, běžná údržba bytů a nebytových prostor;
  • převody a nabytí nemovitého majetku (kupní, darovací smlouvy,  nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.), vede operativní evidenci movitého a nemovitého majetku;
  • místní hospodářství (údržba zeleně, opravy veřejného prostranství)věci hřbitovní (zabezpečuje údržbu hřbitova, vede evidenci plateb hřbitovních poplatků) 
  • vede evidenci a vymáhání úhrady z pojistných událostí, zajišťuje výplaty z pojistného plnění

 

Soubory ke stažení

ŘÁD POHŘEBIŠTĚ0.16 MB

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO