Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Projekty obce

FONDY EU - OPERAČNÍ PROGRAMY

opzp

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007-2013
 

PROJEKTY OBCE:


Zateplení fasády a výměna oken MŠ Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v březnu 2008 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení fasády a výměna oken MŠ Dolní Lutyně". Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele, stabilizace sesuvu I. etapa
V listopadu 2008 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na realizaci projektu "Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele, stabilizace sesuvu I. etapa" v rámci oblasti podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. V rámci projektu byla realizována oprava odvodňovacího systému areálu hřbitova a je prováděn geotechnický monitoring, který bude sledovat vývoj stabilizace území po dobu 5 let. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Energetické úspory - ZŠ A. Jiráska č.p. 14 Dolní lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v srpnu 2009 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Energetické úspory - ZŠ A. Jiráska č.p. 14 Dolní lutyně". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Energetické úspory – Kulturní dům Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v srpnu 2009 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Energetické úspory – Kulturní dům Dolní Lutyně". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní Lutyně
V červenci 2011 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na realizaci projektu "Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní Lutyně" v rámci oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci projektu bude vybudován sběrný dvůr pro komunální odpad občanů především papír, plast, sklo a elektrozařízení. Kompostárna bude sloužit ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu pro zpětné využití pro potřeby obyvatel obce. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Rozšíření separace biologických odpadů v obci Dolní Lutyně
V červenci 2011 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na výše uvedený projekt v rámci oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci projektu budou pro účely kompostárny pořízeny tři kontejnery a svozové vozidlo pro kontejnéry. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Zateplení základní školy Dolní Lutyně - Zbytky
Obec Dolní Lutyně podala v únoru 2012 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení základní školy Dolní Lutyně - Zbytky". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Zateplení MŠ Rychvaldská č.p. 999, Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v březnu 2013 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení MŠ Rychvaldská č.p. 999, Dolní Lutyně". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Zateplení ZŠ a MŠ Věřňovice
Obec Dolní Lutyně podala v březnu 2013 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení ZŠ a MŠ Věřňovice". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Separace bioodpadů v obci Dolní Lutyně
V dubnu 2013 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na výše uvedený projekt v rámci oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Při realizaci projektu budou pro účely komunitního kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu  pořízeny kompostéry. Obec v žádosti uspěla, projekt byl  realizován.

Odkanalizování obce Dolní Lutyně - část Věřňovice
Obec Dolní Lutyně podala v říjnu 2013 v rámci oblasti podpory 1.1. - Snížení znečištění vod žádost o podporu na projekt, jehož cílem je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod ve Věřňovicích a napojení obyvatel obce na tuto kanalizaci. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v květnu 2014 v rámci oblasti podpory 2.1 zlepšení kvality ovzduší  žádost o dotaci na akci "Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Dolní Lutyně". V rámci projektu bude zakoupen čistí vůz. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

ROP


REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM  MORAVSKOSLEZSKO  2007-2013
Cílem Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko je přispět k celkovému rozvoji regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který je územně totožný s Moravskoslezským krajem.
ROP Moravskoslezsko je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, na podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, regenerace brownfields pro budoucí neprůmyslové využití a zlepšování podmínek k životu ve městech a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Pro období let 2007-2013 je Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko ze strukturálních fondů Evropské unie vyčleněno přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

PROJEKTY OBCE:
Rekonstrukce kulturního střediska Dolní lutyně

Obec Dolní Lutyně v rámci oblasti podpory 4.1 (Rozvoj venkova) podala v září 2008 žádost o dotaci na realizaci projektu "Rekonstrukce kulturního střediska Dolní Lutyně". Obec v žádosti uspěla. Projekt byl realizován. V rámci projektu byl zrekonstruován kulturní sál, byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. V prostoru bývalé obřadní síně vznikla nová knihovna s informačním centrem obce.

Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, výzvy č. 2.3 - 03 Podpora využívání brownfields podala v dubnu 2011 žádost o dotaci na projekt „Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně„. Projekt řeší revitalizaci území bývalého koupaliště v obci. Konkrétně se jedná o odstranění dětského bazénu a dětského brouzdaliště, základů bývalých objektů šaten a zpevněných ploch. Rovněž dojde k vyrovnání povrchu regenerovaného území a k jeho následnému zatravnění. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

IOP


INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

PROJEKTY OBCE:

CzechPOINT - Kontaktní místo
Obec Dolní Lutyně v rámci oblasti podpory 6.2.1 (Zavádění ICT v územní veřejné správě) podala v březnu 2009 žádost o dotaci na realizaci projektu "Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo". Obec v žádosti uspěla a projekt byl realizován. V rámci projektu došlo k vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT.

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO