Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Projekty obce

Níže uvádíme významné projekty obce spolufinancované z dotací a příspěvků.

 

STÁTNÍ FONDY

Ministerstvo vnitra

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Dolní Lutyně – Nerad v  úpravě pro jednotku dobrovolných hasičů Nerad v roce 2018 bylo spolufinancováno Ministerstvem vnitra České republiky a Moravskoslezským  krajem. 

Moravskoslezsky kraj


 

Ministerstvo kultury

Oprava polygonální stodoly

Obec podala žádost o dotaci Ministerstvo kultury v rámci Havarijního programu 2016 a 2017 na obnovu památky. Oprava byla realizována v letech 2016 a 2017.

 

sfdi_logo

Chodník podél komunikace Rychvaldská na Zbytkách

Obec podala v roce 2015 žádost o dotaci v rámci státního dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Program na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016. Obec v žádosti uspěla. Projekt byl realizován v letech 2015-2016.

FONDY EU - OPERAČNÍ PROGRAMY

opzp

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 

Zateplení fasády a výměna oken MŠ Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v březnu 2008 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení fasády a výměna oken MŠ Dolní Lutyně". Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele, stabilizace sesuvu I. etapa
V listopadu 2008 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na realizaci projektu "Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele, stabilizace sesuvu I. etapa" v rámci oblasti podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. V rámci projektu byla realizována oprava odvodňovacího systému areálu hřbitova a je prováděn geotechnický monitoring, který bude sledovat vývoj stabilizace území po dobu 5 let. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.Tento projekt byl rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezsky kraj

Energetické úspory - ZŠ A. Jiráska č.p. 14 Dolní lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v srpnu 2009 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Energetické úspory - ZŠ A. Jiráska č.p. 14 Dolní lutyně". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.Tento projekt byl rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezsky kraj

Energetické úspory – Kulturní dům Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v srpnu 2009 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Energetické úspory – Kulturní dům Dolní Lutyně". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.Tento projekt byl rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezsky kraj

Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní Lutyně
V červenci 2011 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na realizaci projektu "Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní Lutyně" v rámci oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci projektu bude vybudován sběrný dvůr pro komunální odpad občanů především papír, plast, sklo a elektrozařízení. Kompostárna bude sloužit ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu pro zpětné využití pro potřeby obyvatel obce. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.Tento projekt byl rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezsky kraj

Rozšíření separace biologických odpadů v obci Dolní Lutyně
V červenci 2011 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na výše uvedený projekt v rámci oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci projektu budou pro účely kompostárny pořízeny tři kontejnery a svozové vozidlo pro kontejnéry. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Zateplení základní školy Dolní Lutyně - Zbytky
Obec Dolní Lutyně podala v únoru 2012 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení základní školy Dolní Lutyně - Zbytky". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Zateplení MŠ Rychvaldská č.p. 999, Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v březnu 2013 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení MŠ Rychvaldská č.p. 999, Dolní Lutyně". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Zateplení ZŠ a MŠ Věřňovice
Obec Dolní Lutyně podala v březnu 2013 v rámci oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) žádost o dotaci na akci "Zateplení ZŠ a MŠ Věřňovice". V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, střechy a výměna oken. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Separace bioodpadů v obci Dolní Lutyně
V dubnu 2013 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na výše uvedený projekt v rámci oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Při realizaci projektu budou pro účely komunitního kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu  pořízeny kompostéry. Obec v žádosti uspěla, projekt byl  realizován.

Odkanalizování obce Dolní Lutyně - část Věřňovice
Obec Dolní Lutyně podala v říjnu 2013 v rámci oblasti podpory 1.1. - Snížení znečištění vod žádost o podporu na projekt, jehož cílem je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod ve Věřňovicích a napojení obyvatel obce na tuto kanalizaci. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně podala v květnu 2014 v rámci oblasti podpory 2.1 zlepšení kvality ovzduší  žádost o dotaci na akci "Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Dolní Lutyně". V rámci projektu bude zakoupen čistí vůz. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

Prevence odpadů – kompostéry v obci Dolní Lutyně
V listopadu 2016 Obec Dolní Lutyně podala žádost o dotaci na výše uvedený projekt.  V rámci projektu byly pro účely komunitního kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu  pořízeny kompostéry pro občany obce.

Revitalizace území – Waroschův les – odstranění staré skládky odpadů
V červnu 2017 podala obec žádost o dotaci na projekt Revitalizace území – Waroschův les – odstranění staré skládky odpadů z operačního programu OPŽP. Cílem projektu je odstranění návozu odpadů z území bývalé skládky odpadů v ploše bývalého rybníka tak, aby se tato plocha uvolnila a mohla plnit svou původní funkci vodní plochy. Obec v žádosti uspěla, projekt je realizován.

ROP


REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM  MORAVSKOSLEZSKO  2007-2013

Rekonstrukce kulturního střediska Dolní lutyně

Obec Dolní Lutyně v rámci oblasti podpory 4.1 (Rozvoj venkova) podala v září 2008 žádost o dotaci na realizaci projektu "Rekonstrukce kulturního střediska Dolní Lutyně". Obec v žádosti uspěla. Projekt byl realizován. V rámci projektu byl zrekonstruován kulturní sál, byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. V prostoru bývalé obřadní síně vznikla nová knihovna s informačním centrem obce.Tento projekt byl rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně
Obec Dolní Lutyně v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, výzvy č. 2.3 - 03 Podpora využívání brownfields podala v dubnu 2011 žádost o dotaci na projekt „Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně„. Projekt řeší revitalizaci území bývalého koupaliště v obci. Konkrétně se jedná o odstranění dětského bazénu a dětského brouzdaliště, základů bývalých objektů šaten a zpevněných ploch. Rovněž dojde k vyrovnání povrchu regenerovaného území a k jeho následnému zatravnění. Obec v žádosti uspěla, projekt byl realizován.

  Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podpora projektů v obci

Učebna v přírodě Věřňovice
Obec Dolní Lutyně podala v lednu 2017 v rámci dotačního titulu "Podpora regionů" žádost o dotaci na akci "Učebna v přírodě Věřňovice". V rámci projektu byl během letních prázdnin postaven venkovní altán, který bude sloužit žákům a učitelům ZŠ a MŠ Věřňovice. Nadace ČEZ tento projekt podpořila částkou 30 000 Kč. Děkujeme.

Obnova stromořadí podél bývalé tramvajové trati v Dolní Lutyni
Obec Dolní Lutyně podala v roce 2013 v rámci dotačního titulu "Stromy 2013" žádost o dotaci na akci "Obnova stromořadí podél bývalé tramvajové trati v Dolní Lutyni". V rámci projektu byla vysazena alej stromů na ulici Na Farském. Nadace ČEZ tento projekt podpořila částkou 198 000 Kč. Děkujeme.

Sportujeme pod komíny
Obec Dolní Lutyně podala v lednu 2011 v rámci dotačního titulu "Podpora regionů" žádost o dotaci na akci "Sportujeme pod komíny". V rámci projektu bylo během letních prázdnin postaveno beach volejbalové hřiště ve sportovním areálu  ZŠ Jiráska. Nadace ČEZ tento projekt podpořila částkou 200 000 Kč. Děkujeme.
Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO